Politika e privatësisë

Ne, MOD ELECTRONICS 2021 SHPKNJP eksport-import Shkup, jemi plotësisht të përkushtuar dhe kujdesemi për të drejtën tuaj për t’u informuar në lidhje me përpunimin e të dhënave personale kur vizitoni faqen tonë të internetit dhe përdorni shërbimet tona, si dhe të drejtën tuaj për mbrojtjen e të dhënave personale.

MOD ELECTRONICS 2021 SHPKNJP eksport-import Shkup merr të gjitha masat teknike dhe organizative në dispozicion, të gjitha me qëllim të sigurimit të mbrojtjes së të dhënave personale që ju i ndani me ne vullnetarisht.

Ju lutemi lexoni me kujdes këtë Politikë të privatësisë dhe njihuni plotësisht me përmbajtjen e saj përpara se të jepni pëlqimin tuaj për përpunimin e të dhënave tuaja personale.

Për të përcaktuar më lehtë termat në këtë Politikë të privatësisë, ne do të udhëhiqemi nga mënyra se si ato përcaktohen në vetë Ligjin për Mbrojtjen e të Dhënave Personale.

 

1. PËRKUFIZIMET

“E dhënë personale” është çdo informacion që ka të bëjë me një person fizik të identifikuar ose një person fizik të identifikueshëm (subjekt i të dhënave personale), dhe një person fizik i identifikueshëm është një person, identiteti i të cilit mund të përcaktohet drejtpërdrejt ose tërthorazi, veçanërisht bazuar në një identifikues si emrin dhe mbiemrin, numrin e identifikimit të qytetarit, të dhënat e vendndodhjes, identifikuesin online, ose bazuar në një ose më shumë karakteristika specifike për identitetin e tij fizik, fiziologjik, gjenetik, mendor, ekonomik, kulturor ose social të atij personi fizik;

“Përpunimi i të dhënave personale” është çdo operacion ose grup operacionesh të kryera mbi të dhënat personale, ose një grup të dhënash personale, automatikisht ose ndryshe, si: mbledhja, regjistrimi, organizimi, strukturimi, ruajtja, përshtatja ose ndryshimi, tërheqja, konsultimi, inspektimi, përdorimi, zbulimi me anë të transmetimit, publikimit ose vëni në dispozicion, harmonizimi ose kombinimi, kufizimi, fshirja ose shkatërrimi;

“Kufizimi i përpunimit të të dhënave personale” është përcaktimi i të dhënave personale që ruhen, me qëllim kufizimin e përpunimit të tyre në të ardhmen;

“Kontrollues” është personi fizik ose juridik, organ i pushtetit shtetëror, organ shtetëror ose person juridik i krijuar nga shteti për ushtrimin e autorizimeve publike, agjenci ose organ tjetër, i cili në mënyrë të pavarur ose së bashku me të tjerë përcakton qëllimet dhe mënyrën e përpunimit të të dhënave personale, dhe kur qëllimet dhe mënyra e përpunimit të të dhënave personale përcaktohen me ligj, i njëjti ligj përcakton kontrolluesin ose kriteret e veçanta për përcaktimin e tij;

“Përpunues i koleksionit të të dhënave personale” është një person fizik ose juridik, organ i pushtetit shtetëror, autoritet shtetëror ose person juridik i krijuar nga shteti për ushtrimin e kompetencave publike, agjenci ose organ tjetër që përpunon të dhënat personale në emër të kontrolluesit;

“Përdorues” është një person fizik ose juridik, organ i pushtetit shtetëror, organ shtetëror ose person juridik i krijuar nga shteti për ushtrimin e autorizimeve publike, agjenci ose organ tjetër të cilit i zbulohen të dhënat personale, pavarësisht nëse është palë e tretë apo jo. Megjithatë, organet e pushtetit shtetëror dhe organet shtetërore të cilave u zbulohen të dhënat personale në kuadër të një hetimi të posaçëm në përputhje me ligjin nuk konsiderohen përdorues dhe përpunimi i këtyre të dhënave nga këto autoritete duhet të jetë në përputhje me rregullat në fuqi për mbrojtjen e të dhënave personale sipas qëllimeve të atij përpunimi;

“Palë e tretë” është çdo person fizik ose juridik, organ i pushtetit shtetëror, organ shtetëror  ose person juridik i krijuar nga shteti për ushtrimin e autorizimeve publike, agjenci ose organ tjetër, i cili nuk është subjekt i të dhënave personale, kontrollues, përpunues ose person i cili nën autorizimin e drejtpërdrejtë të kontrolluesit ose përpunuesit është i autorizuar të përpunojë të dhënat;

“Pëlqim” i subjektit të të dhënave personale është çdo vullnet i shprehur lirisht, specifik, i informuar dhe i paqartë i subjektit të të dhënave personale, nëpërmjet një deklarate ose një veprimi të konfirmuar qartë, që shpreh pëlqimin për përpunimin e të dhënave të tij personale;

“Marketingu i drejtpërdrejtë” është çdo lloj komunikimi që kryhet në çfarëdo mënyre sipas zhvillimeve më të fundit teknologjike, me qëllim dërgimin e përmbajtjeve reklamuese, marketingu ose propaganduese që i drejtohen drejtpërdrejt një subjekti specifik të të dhënave personale, si dhe përpunimin e të dhënave personale, të dhëna që përfshijnë profilizimin në masën që lidhet me këtë lloj komunikimi;

 

2. TË DHËNAT THEMELORE PËR KONTROLLUESIN DHE ZYRTARIN E MBROJTJES SË TË DHËNAVE PERSONALE

Kontrolluesi i të dhënave personale është:

Shoqëria me shumice dhe pakice MOD ELECTRONICS 2021 SHKPNJP eksport-import Shkup
rr. 15-ti Korpus nr. 2, Gazi Babë
1000 Shkup

E-mail: office@modelektroniks.mk
Faqja e internetit: www.modelektroniks.mk

Zyrtari për mbrojtjen e të dhënave personale është:

z-nja Sashka Spasevska
Tel: + 389 70 364053
E-mail: privacy@modelektroniks.mk
Faqja e internetit: www.modelektroniks.mk

 

3. BAZAT DHE QËLLIMET E PËRPUNIMIT DHE KATEGORITË E TË DHËNAVE PERSONALE QË I PËRPUNOJMË

Pëlqimi juaj është bazë për përpunimin e të dhënave tuaja personale që i ndani me MOD ELECTRONICS 2021 SHPKNJP eksport – import Shkup, gjegjësisht ju na jepni pëlqimin tuaj për të përpunuar të dhënat tuaja personale në pjesën: Porosit tani, Llogaria ime dhe Kontakti, dhe me qëllim të procesimit të porosive të kryera, aktivitete marketingu nëse të njëjtat janë miratuar nga përdoruesi, optimizimi teknik dhe monitorimi i faqes së internetit, si dhe për t’iu përgjigjur pyetjeve të bëra në pjesën e kontaktit.

Përveç pëlqimit tuaj për përpunimin e të dhënave personale, kur bëhet fjalë për kthimin ose zëvendësimin e produkteve, bazë për përpunimin e të dhënave tuaja personale është edhe detyrimi që kemi sipas ligjit.

MOD ELECTRONICS 2021 SHPKNJP eksport – import Shkup mbledh këto kategori të të dhënave personale:

 • Në pjesën Porosit tani grumbullohen të dhënat e mëposhtme:
  • Emri dhe mbiemri
  • Adresa
  • Numri i telefonit
  • E-mail
  • Fjalëkalimi
  • Informacione të tjera vullnetare të lëna nga përdoruesit që mund të nënkuptojnë të dhëna personale
  • IP adresa
  • Të dhënat teknike gjatë çdo vizite si sistemi operativ, shfletuesi, vendndodhja sipas ofruesit të internetit, pajisjes
 • Të dhënat e mëposhtme grumbullohen në pjesën Llogaria ime:
  • Emri dhe mbiemri 
  • Adresa 
  • Numri i telefonit 
  • E-mail
  • Fjalëkalimi 
  • Informacione të tjera vullnetare të lëna nga përdoruesit që mund të nënkuptojnë të dhëna personale
  • IP adresa 
  • Të dhënat teknike gjatë çdo vizite si sistemi operativ, shfletuesi, vendndodhja sipas ofruesit të internetit, pajisjes
 • Të dhënat e mëposhtme grumbullohen në pjesën Kontakt:
  • Emri dhe mbiemri 
  • Adresa
  • Numri i telefonit
  • E-mail 
  • Fjalëkalimi 
  • Informacione të tjera vullnetare të lëna nga përdoruesit që mund të nënkuptojnë të dhëna personale
  • IP adresa 
  • Të dhënat teknike gjatë çdo vizite si sistemi operativ, shfletuesi, vendndodhja sipas ofruesit të internetit, pajisjes

Të dhënat tuaja ndahen me palët e treta/shtesat si Google, MailChimp, Facebook dhe në përputhje me rrethanat i nënshtrohen politikave të privatësisë të vetë ofruesve:

 • Google: https://policies.google.com/privacy
 • Facebook: https://www.facebook.com/policy.php
 • MailChimp: https://mailchimp.com/legal/privacy/

MOD ELECTRONICS 2021 SHPKNJP eksport-import Shkup mbledh dhe përpunon të dhënat tuaja personale ekskluzivisht për qëllimet për të cilat ato ofrohen, si për shembull mundësimi i përdorimit online të shërbimeve dhe produkteve tona, për të përmirësuar funksionalitetin e faqes, dhe të gjitha me qëllim të përmirësimit cilësinë e tij dhe shërbimet që ne ofrojmë nëpërmjet tij, duke informuar përdoruesit për promocionet dhe akcionet e produkteve (marketing direkt), për porositë online të disponueshme në faqen e internetit (porosi, dërgesë, shkëmbim ose rimbursim për një produkt specifik), kontakt me përdoruesin (për dërgesë të porosisë).

Të dhënat tuaja personale nuk përpunohen për ndonjë qëllim tjetër përveç qëllimit për të cilin janë grumbulluar. Të dhënat personale të grumbulluara përpunohen, mekanikisht dhe/ose elektronikisht, ekskluzivisht nga persona të punësuar/angazhuar nga MOD ELECTRONICS 2021 SHPKNJP eksport-import Shkup, të cilët kanë qasje në të njëjtat dhe të cilët janë të autorizuar dhe autorizuar për të kryer analiza, si dhe në lidhje me parimet e përpunimit të të dhënave personale nga Ligji për Mbrojtjen e të Dhënave Personale.

Përpunimi i të dhënave tuaja personale kryhet në përputhje me rregulloret për mbrojtjen e të dhënave personale të Republikës së Maqedonisë së Veriut, duke marrë të gjitha masat e parapara teknike dhe organizative për të siguruar fshehtësinë dhe mbrojtjen gjatë përpunimit të të dhënave personale me të cilat disponon.

4. POLITIKAT E MARKETINGUT DIREKT

Ne mund t’i përdorim të dhënat tuaja personale për t’ju dërguar informacione të drejtpërdrejta për marketing në lidhje me MOD ELECTRONICS 2021 SHPKNJP eksport-import Shkup dhe lajmet që ne i konsiderojmë interesante dhe të rëndësishme për ju.

Ne i përdorim të dhënat tuaja personale për qëllime të marketingut të drejtpërdrejtë ekskluzivisht në bazë të pëlqimit tuaj për përpunimin e të dhënave tuaja për qëllime të marketingut të drejtpërdrejtë, të cilat ju keni të drejtë t’i jepni kur regjistroheni në faqen tonë ose duke lënë adresën tuaj të postës elektronike në seksion “Buletin”.

Kur regjistroheni si përdorues i ri, ju keni të drejtë të jepni pëlqimin tuaj duke zgjedhur opsionin: “Dua të marr lajme në adresën time të e-mail”.

Ju keni të drejtë në çdo kohë të na kërkoni që të mos ju dërgojmë informacione marketingu dhe të mos përdorim të dhënat tuaja personale gjatë profilizimit për qëllime të marketingut të drejtpërdrejtë. Ju mund të tërhiqeni nga marrja e buletineve me email dhe komunikimeve të tjera të marketingut nëse ndiqni udhëzimet për të hequr dorë nga përmbajtja e emailit duke ndjekur lidhjet e tërheqjes në fund të emailit: “Për t’u çregjistruar nga ky buletin, ju lutemi klikoni këtu”.

 

5. AFATI PËR RUAJTJEN E TË DHËNAVE PERSONALE

Të dhënat tuaja ruhen në një server të vendosur në Republikën e Gjermanisë, i cili ka një mur firewall, enkriptim SSL dhe skanohet rregullisht për malware. Të dhënat tuaja ruhen deri në përmbushjen e qëllimit për të cilin janë dhënë dhe në përputhje me të gjitha afatet ligjore dhe rregulloret. 

Për sa kohë që përdoruesi nuk paraqet kërkesë për fshirje të të dhënave ose e njëjta nuk respekton afatet ligjore për mbajtjen e një lloji të caktuar të të dhënave të parashikuara nga politikat e brendshme për mbajtjen e të dhënave personale të MOD ELECTRONICS 2021 SHPK eksport-import Shkup.

MOD ELECTRONICS 2021 SHPKNJP eksport-import Shkup nuk i ruan të dhënat tuaja në një formë që mundëson identifikimin tuaj, më gjatë se koha e nevojshme për të arritur qëllimin për të cilin përpunohen.

Nëse ka filluar një procedurë administrative ose gjyqësore, të dhënat personale mund të ruhen deri në përfundimin final, pra ligjërisht të detyrueshëm, të procedurës.

Pas skadimit të afateve të ruajtjes, të dhënat personale fshihen nga serveri i MOD ELECTRONICS 2021 SHPKNJP eksport-import Shkup ose nga serverët e ofruesve të shërbimeve, gjegjësisht asgjësohet dokumentacioni në letër nëse ekziston.

 

6. COOKIES

Faqja e internetit www.ismod.mk përdor cookies.

Një “cookie” është një skedar që përmban një identifikues që dërgohet nga një server në internet në një shfletues uebi dhe ruhet nga shfletuesi. Më pas, identifikuesi i dërgohet serverit sa herë që shfletuesi kërkon faqen nga serveri.

Cookies mund të jenë “cookie të vazhdueshme” ose “cookie” të sesionit: “cookie të vazhdueshme” që do të ruhen nga një shfletues uebi dhe do të mbeten të vlefshme deri në një datë të caktuar skadimi, përveç nëse përdoruesi i fshin ato përpara datës së skadimit; Një cookie e sesionit, nga ana tjetër, do të skadojë në fund të sesionit të përdoruesit, kur shfletuesi i internetit është i mbyllur. Cookies mund të mos përmbajnë informacione që identifikojnë personalisht përdoruesin, por të dhënat personale që mbajmë për ju mund të lidhen me informacionin e ruajtur dhe marrë nga cookies.

Në lidhje me cookies që përdor MOD ELECTRONICS 2021 SHPKNJP eksport-import Shkup, më shumë në Politikën e cookies të MOD ELECTRONICS 2021 SHKPNJP eksport-import Shkup.

 

7. TË DREJTAT TUAJA SI SUBJEKT I MBROJTJES SË TË DHËNAVE PERSONALE

Si subjekt i mbrojtjes së të dhënave personale, ju keni të drejtën të informoheni për përpunimin e të dhënave tuaja personale, të drejtën për të hyrë në të dhënat tuaja personale, të drejtën për të korrigjuar të dhënat tuaja personale, të drejtën për të fshirë të dhënat tuaja personale, të drejtën për kufizimin e përpunimit të të dhënave tuaja personale, të drejtën për të kundërshtuar përpunimin e të dhënave tuaja personale, si dhe të drejtën për të tërhequr pëlqimin e dhënë MOD ELECTRONICS 2021 SHPKNJP eksport-import Shkup për përpunimin e të dhënave tuaja personale.

E drejta për informim – Ju keni të drejtë të informoheni se cilat të dhëna MOD ELECTRONICS 2021 SHPKNJP eksport-import Shkup grumbullon për ju, për çfarë qëllimesh i përpunon, për sa kohë i ruan dhe nëse ua zbulon palëve të treta.

E drejta e qasjes – Ju keni të drejtë të paraqisni një kërkesë për qasje në të dhënat tuaja personale. Kjo e drejtë ju lejon të merrni informacion në lidhje me të dhënat që përpunohen për ju.

E drejta për korrigjim dhe fshirje – Ju keni të drejtë të kërkoni korrigjimin ose shtimin, si dhe fshirjen e të dhënave tuaja personale nëse i gjithë qëllimi për të cilin ato janë përpunuar ka pushuar, nëse keni tërhequr pëlqimin tuaj për përpunimin e tyre, nëse të dhënat kanë janë përpunuar në mënyrë të paligjshme ose nuk ka më bazë ligjore për përpunimin e tyre.

E drejta e kufizimit të përpunimit – Ju keni të drejtë të kërkoni kufizim të përpunimit të të dhënave personale, si alternativë ndaj të drejtës së fshirjes së të dhënave, nëse kontestoni saktësinë e të dhënave tuaja personale, në periudhën deri në MOD ELECTRONICS 2021 SHPKNJP eksport-import Shkup konfirmon saktësinë e tyre, nëse konsideroni se përpunimi është i paligjshëm, por kundërshtoni fshirjen, ose nëse të dhënat janë të nevojshme për përmbushjen e kërkesave tuaja ligjore.

E drejta për transportueshmëri të të dhënave – Ju keni të drejtë të kërkoni të dhënat tuaja personale në një format të strukturuar, të përdorur zakonisht dhe të lexueshëm nga makina dhe t’i transferoni ato në një kompani tjetër, pa ndërhyrje nga ne. Kjo e drejtë zbatohet kur përpunimi i të dhënave personale kryhet në bazë të pëlqimit ose marrëveshjes dhe kur përpunimi kryhet me mjete të automatizuara.

E drejta për kundërshtim – Ju keni të drejtë të kundërshtoni nëse përpunimi i të dhënave tuaja personale kryhet për qëllime të marketingut të drejtpërdrejtë dhe profilizimit në lidhje me marketingun e drejtpërdrejtë ose për qëllime kërkimi shkencor ose historik ose për qëllime statistikore.

E drejta për të tërhequr pëlqimin – Ju mund të tërhiqni pëlqimin tuaj për përpunimin e të dhënave personale në çdo kohë. Tërheqja e pëlqimit nuk cenon ligjshmërinë e përpunimit që është kryer në bazë të pëlqimit përpara tërheqjes.

E drejta e qasjes në përputhje me nenin 19 të Ligjit për Mbrojtjen e të Dhënave Personale – Ju keni të drejtë të kërkoni informacion falas nëse ne po përpunojmë të dhënat tuaja personale, qasjen në ato të dhëna, si dhe informacione për llojin e të dhënave personale që përpunohen; për përdoruesit ose kategoritë e përdoruesve të cilëve u janë zbuluar ose do t’u zbulohen të dhënat personale, veçanërisht përdoruesit në vendet e treta ose organizatat ndërkombëtare; për periudhën e parashikuar për të cilën do të ruhen të dhënat personale, dhe nëse kjo nuk është e mundur, kriteret e përdorura për të përcaktuar atë periudhë; për ekzistimin e të drejtës për të kërkuar nga MOD ELECTRONICS 2021 SHPKNJP eksport-import- Shkup korrigjim ose fshirje të të dhënave personale; të drejtën për të kufizuar përpunimin e të dhënave personale në lidhje me subjektin e të dhënave personale dhe të drejtën për të kundërshtuar një përpunim të tillë; e drejta për të paraqitur kërkesë pranë autoritetit shtetëror (Agjencia për Mbrojtjen e të Dhënave Personale); për burimin e të dhënave personale (informacionet e disponueshme), nëse të dhënat personale nuk ofrohen nga personat të cilëve u referohen (nga ju); për ekzistimin e procedurës për vendimmarrje të automatizuar, duke përfshirë profilizimin nga neni 26 paragrafi 1 dhe 4 i Ligjit për Mbrojtjen e të Dhënave Personale, dhe në ato raste informacionet e nevojshme për logjikën e përdorur, si dhe për rëndësinë dhe pasojat e pritshme të atij përpunimi për personin të cilit i referohen të dhënat (ju).

Ju keni të drejtë të informoheni për të dhënat personale që transferohen në një vend tjetër ose organizatë ndërkombëtare, si dhe për masat e duhura mbrojtëse lidhur me transferimin, në përputhje me nenin 50 të Ligjit për Mbrojtjen e të Dhënave Personale.

E drejta për korrigjim në përputhje me nenin 20 të Ligjit për Mbrojtjen e të Dhënave Personale – Ju keni të drejtë të kërkoni që të dhënat tuaja personale të pasakta të korrigjohen pa vonesa të panevojshme. Në varësi të llojit të përpunimit, ju keni të drejtë të plotësoni të dhënat tuaja personale jo të plota, të cilat përfshijnë ofrimin e deklaratave shtesë.

E drejta e fshirjes në përputhje me nenin 21 të Ligjit për Mbrojtjen e të Shënave Personale – Ju keni të drejtë të kërkoni që të dhënat tuaja personale të fshihen nga MOD ELECTRONICS 2021 SHPKNJP eksport-import Shkup në rastet në vijim:

 • Të dhënat personale nuk janë më të nevojshme për të arritur qëllimin për të cilin janë mbledhur ose përpunuar në një mënyrë tjetër;
 • Nëse e keni tërhequr pëlqimin mbi bazën e të cilit është kryer përpunimi, në përputhje me nenin 10, paragrafi (1), pika 1 ose nenin 13 paragrafi (2), pika 2 të Ligjit për Mbrojtjen e të Dhënave Personale. , dhe nuk ka bazë tjetër ligjore për përpunim;
 • Kur parashtroni një kundërshtim për përpunimin në përputhje me nenin 25, paragrafi 1 ose 2 i Ligjit për Mbrojtjen e të Dhënave Personale, dhe nuk ka bazë tjetër ligjore për përpunimin që mbizotëron mbi interesin legjitim, të drejtën ose lirinë e një personi të cilit i referohen të dhënat;
 • Të dhënat personale janë përpunuar në mënyrë të paligjshme;
 • Të dhënat personale duhet të fshihen për të përmbushur detyrimet tona ligjore;
 • Të dhënat personale mblidhen në lidhje me përdorimin e shërbimeve të shoqërisë së informacionit nga neni 12, paragrafi 1 i Ligjit për Mbrojtjen e të Dhënave Personale;
 • Nëse MOD ELECTRONICS 2021 SHPKNJP eksport-import Shkup publikon publikisht të dhënat personale dhe nëse jemi të detyruar t’i fshijmë të dhënat, ne do të marrim të gjitha masat e arsyeshme, përfshirë masat teknike, në përputhje me teknologjitë në dispozicion dhe mundësitë për të mbuluar kostot e përdorimit të tyre. për të njoftuar kontrollorët e tjerë që përpunojnë ato të dhëna, se ne kemi paraqitur një kërkesë për fshirjen e të gjitha kopjeve të të dhënave dhe kërkesave, pra lidhjet elektronike me ato të dhëna.

E drejta për të kufizuar përpunimin në përputhje me nenin 22 të Ligjit për Mbrojtjen e të Dhënave Personale – Ju keni të drejtë të kërkoni që ne të kufizojmë përpunimin e të dhënave tuaja personale nëse plotësohet një nga kushtet e mëposhtme:

 • Ju kundërshtoni saktësinë e të dhënave personale, brenda një periudhe që na lejon të kontrollojmë saktësinë e të dhënave personale;
 • Përpunimi është i paligjshëm, por ju nuk lejoni fshirjen e të dhënave personale dhe në vend të fshirjes ju kërkoni një përdorim të kufizuar të të dhënave;
 • Kontrolluesi nuk ka më nevojë për të dhënat tuaja personale për të arritur qëllimin e përpunimit, por ju nevojiten ato për qëllimin e paraqitjes, ushtrimit ose mbrojtjes së një pretendimi ligjor; ose
 • Ju keni paraqitur një kundërshtim për përpunimin në përputhje me nenin 25, paragrafin 1 ose 2 të Ligjit për Mbrojtjen e të Dhënave Personale dhe është duke u bërë një vlerësim nëse baza ligjore për përpunim nga kontrolluesi i tejkalon interesat tuaja.

E drejta për transportueshmëri të të dhënave në përputhje me nenin 24 të Ligjit për Mbrojtjen e të Dhënave Personale – Ju keni të drejtë të merrni të dhënat tuaja personale, të cilat na i keni dorëzuar më parë, në një formë të strukturuar, të përdorur zakonisht dhe të lexueshme në mënyrë elektronike dhe keni të drejtë këto të dhëna ti transferoni te një kontrollues tjetër pa problem nga ana jonë, nëse plotësohen kumulativisht kushtet e mëposhtme:

 • Përpunimi bazohet në pëlqimin në kuadër të nenit 10 paragrafi (1), pika 1 ose neni 13 paragrafi (2), pika 2 të Ligjit për Mbrojtjen e të Dhënave Personale ose në bazë të kontratës, në përputhje me nenin 10 paragrafi (1) pika 2 të të njëjtit ligj; përpunimi bëhet automatikisht.
 • Kjo e drejtë përfshin gjithashtu të drejtën që të dhënat tuaja personale të transferohen menjëherë te një kontrollues tjetër direkt nga ne, me kusht që kjo të jetë teknikisht e realizueshme.

E drejta për të kundërshtuar në përputhje me nenin 25 të Ligjit për Mbrojtjen e të Dhënave Personale – Në kushtet e nenit 25 paragrafit 1 të Ligjit për Mbrojtjen e të Dhënave Personale, përpunimi i të dhënave mund të kundërshtohet për arsye që varen nga situata juaj specifike – Keni të drejtë në çdo kohë që MOD ELECTRONICS 2021 SHPKNJP eksport-import Shkup të parashtrojë kundërshtim për përpunimin e të dhënave tuaja personale, i cili kryhet në përputhje me nenin 10, paragrafin (1), pikën 6 të Ligjit për Mbrojtjen e të Dhënave Personale, në të cilin rast ne jemi të detyruar të ndalojmë përpunimin e të dhënave tuaja, me përjashtim të rastit nëse ka arsye ligjore për përpunim që tejkalojnë interesat, të drejtat ose lirinë e personave të cilëve u referohen të dhënat ose janë në lidhje me dorëzimin, ushtrimin ose mbrojtjen e kërkesës juridike.

Për sa i përket ushtrimit të të drejtave tuaja, ju mund të na kontaktoni në çdo kohë përmes Zyrtarit tonë për Mbrojtjen e të Dhënave Personale, si dhe përmes adresës së postës elektronike ose formularit për kontakt të MOD ELECTRONICS 2021 SHPKNJP eksport-import Shkup.

MOD ELECTRONICS 2021 SHPKNJP eksport-import Shkup, të dhënat personale nuk përpunohen për asnjë qëllim tjetër, përveç qëllimit për të cilin janë grumbulluar.

MOD ELECTRONICS 2021 SHPKNJP Shkup respekton plotësisht parimin e vëllimit minimal të të dhënave dhe grumbullon vetëm ato të dhëna që janë të nevojshme, relevante dhe të kufizuara për të përmbushur qëllimin për të cilin përpunohen. MOD ELECTRONICS 2021 SHKPNJP eksport-import Shkup i përpunon të dhënat tuaja personale në përputhje me dispozitat e Ligjit për Mbrojtjen e të Dhënave Personale.

Të dhënat personale të përpunuara nga MOD ELECTRONICS 2021 SHPKNJP eksport-import Shkup mbrohen nga aksesi, zbulimi, përdorimi, modifikimi ose shkatërrimi i paautorizuar. Të dhënat ruhen në ambientet tona të biznesit dhe në sistemin tonë informativ, por edhe në serverët e ofruesve të shërbimeve me të cilët MOD ELECTRONICS 2021 SHPKNJP eksport-import Shkup ka lidhur marrëveshje që sigurojnë që ofruesit e shërbimeve, si përpunues të të dhënave personale, të respektojnë rregulloret për mbrojtjen e të dhënave personale.
As MOD ELECTRONICS 2021 SHPKNJP eksport-import Shkup dhe as ofruesit tanë të shërbimeve nuk do t’i përcjellin të dhënat tuaja për përdorim te palët e treta, përveç nëse ka pëlqim nga ana juaj ose ka detyrim ligjor.

Të drejtën e qasjes në të dhënat tuaja personale kanë vetëm personat e autorizuar nga MOD ELECTRONICS 2021 SHPKNJP eksport-import Shkup, në masën e nevojshme për kryerjen e detyrave ose angazhimit të tyre, dhe në përputhje me autorizimet e lëshuara për përpunimin e të dhënave personale.

MOD ELECTRONICS 2021 SHPKNJP eksport-import Shkup zbaton masa teknike dhe organizative për të mbrojtur konfidencialitetin, integritetin dhe disponueshmërinë e të dhënave, sipas rrezikut.

 

8. RESPEKTIMI I LIGJIT PËR MBROJTJEN E TË DHËNAVE PERSONALE

Nëse besoni se MOD ELECTRONICS 2021 SHPKNJP eksport-import Shkup nuk i përpunon të dhënat tuaja personale në asnjë mënyrë në përputhje me dispozitat e parashikuara në Ligjin për Mbrojtjen e të Dhënave Personale, keni të drejtë të kontaktoni:

Agjencinë për Mbrojtjen e të Dhënave Personale të Republikës së Maqedonisë së Veriut
Bul. “ Goce Delçev“ nr. 18 Shkup
www.dzlp.mk
info@privacy.mk

 

9. NDRYSHIMI I POLITIKËS SË PRIVATËSISË SË MOD ELECTRONICS 2021 SHPKNJP EKSPORT-IMPORT SHKUP

Politika e privatësisë e MOD ELECTRONICS 2021 SHPKNJP eksport-import Shkup mund të ndryshohet dhe plotësohet sipas nevojave që do të dalin nga aktivitetet dhe shërbimet e ofruara.

Ndryshimi i fundit më: 01.02.2023

To top