Kushtet e përdorimit

1. DISPOZITA TË PËRGJITHSHME

Kjo faqe interneti (www.ismod.mk) është në pronësi të MOD ELECTRONIKS 2021SHPKNJP import-eksport Shkup dhe ka për qëllim kërkimin dhe blerjen e produkteve dhe shërbimeve, të cilat mund t’i përdorin të gjithë personat juridikë dhe fizikë mbi 18 vjeç.

Duke vizituar këtë faqe interneti, ju pranoni dhe jeni të detyruar nga këto kushte përdorimi, prandaj ju lutemi lexoni ato me kujdes përpara se të përdorni faqen tonë të internetit.

MOD ELECTRONIKS 2021SHPKNJP import-eksport Shkup nuk mban asnjë përgjegjësi nëse përdoruesi nuk i ka lexuar këto kushte të përdorimit dhe nuk i zbaton ato.

Nëse nuk jeni dakord me ndonjë pjesë të kushteve të përdorimit, ju lutemi dilni menjëherë nga kjo faqe interneti dhe ndaloni përdorimin e shërbimeve të ofruara.
Këto kushte përdorimi mund të ndryshojnë në çdo kohë pa paralajmërim.

Në këto kushte përdorimi, nën termin “përdorues” i kësaj faqeje interneti konsiderohen vizitori dhe blerësi, të cilët kanë këto kuptime:

(i) Vizitor i faqes është çdo person fizik mbi 18 vjeç i cili hyn në faqen e internetit www.ismod.mk përmes mjeteve elektronike të komunikimit dhe shqyrton ofertën e produkteve dhe/ose shërbimeve.

(ii) Blerës është personi fizik mbi 18 vjeç ose person juridik i cili porosit dhe blen produkte dhe/ose shërbime nga oferta e MOD ELECTRONIKS 2021 SHPKNJP import-eksport Shkup përmes uebfaqes www.ismod.mk.

Për përdoruesin që hyn në marrëdhënie biznesi me MOD ELECTRONICKS 2021 SHPKNJP import-eksport Shkup, vlejnë këto kushte të përdorimit, si dhe rregulloret ligjore pozitive në Republikën e Maqedonisë së Veriut.

 

2. OFERTA DHE ÇMIMET

Të gjitha produktet shfaqen në faqen e internetit së bashku me informacione të qarta për çmimet.
Të gjitha ofertat dhe çmimet e disponueshme në faqen e internetit mund të ndryshojnë në çdo kohë, pa njoftim paraprak.

MOD ELECTRONIKS 2021 SHPKNJP import-eksport Shkup rezervon të drejtën të ndryshojë ofertat dhe çmimet për qëllime promocionale, pa njoftim paraprak.

 

3. POLITIKA E DORËZIMIT DHE TË PAGESËS SË PRODUKTIT

Dorëzimi i porosive tuaja kryhet nga punonjësit e MOD ELECTRONIKS 2021 SHPKNJP import-eksport Shkup, të cilët kryejnë pagesën gjatë dorëzimit me arkë fiskale mobile dhe/ose përmes shërbimit korrier.

Produktet e ofruara nga MOD ELECTRONIKS 2021 SHPKNJP import-eksport Shkup janë pajisje për ngrohjen e fishekëve të duhanit jo të djegshëm.

Duke qenë se produktet janë të destinuara ekskluzivisht për të rriturit mbi 18 vjeç, ato nuk do t’u dërgohen personave nën 18 vjeç.

Mosha pas dorëzimit kontrollohet nga punonjësit e MOD ELECTRONICS 2021 SHPKNJP import-eksport Shkup dhe/ose korrieri përmes dokumenteve personale të përdoruesit (letërnjoftim, patentë shoferi, pasaportë).

Dorëzimi kryhet në vendin e specifikuar si vend i dorëzimit nga përdoruesi gjatë vendosjes së porosisë.

Përdoruesi është i detyruar të ofrojë adresë të saktë dhe udhëzime të mjaftueshme në mënyrë që dërgesa të mund të bëhet nga MOD ELECTRONIKS 2021 SHPKNJP import-eksport Shkup dhe/ose shërbimi korrier.

Dorëzimi i produkteve në qytetin e Shkupit është falas për çdo porosi me vlerë mbi 900 denarë.

Për dërgesa në vende të tjera nëpër Republikën e Maqedonisë së Veriut nuk është falas, paguhet nga shërbimi i korrierit në varësi të vendit nga ku është bërë porosia.

Koha e dorëzimit është brenda 2 deri në 3 ditë pune nga dita e konfirmimit se porosia është pranuar për territorin e qytetit të Shkupit.

Për pjesët e tjera të Republikës së Maqedonisë së Veriut, afati i dorëzimit është 3 deri në 5 ditë pune nga dita e konfirmimit se porosia është pranuar.

Sipas këtyre kushteve, ju pranoni që përfaqësuesit e autorizuar të MOD ELECTRONIKS 2021 SHPKNJP import-eksport Shkup mund t’ju kontaktojnë për çështje që kanë të bëjnë me përcaktimin e dorëzimit dhe shitjes së produkteve.

MOD ELECTRONIKS 2021 SHPKNJP import-eksport Shkup rezervon të drejtën për dorëzimin e produkteve pas skadimit të kohës së dorëzimit në rastet kur dërgesa vonohet për shkak të pengesave, ngjarjeve ose rrethanave që MOD ELECTRONIKS 2021 SHPKNJP import-eksport Shkup nuk mund t’i parandalojë, shmang ose heq duke ndërmarrë veprime të arsyeshme.

Me rastin e dorëzimit, personi që e pranon porosinë ka për obligim ta kontrollojë atë në prani të punonjësit të MOD ELECTRONIKS 2021 SHKPNJP import-eksport Shkup ose të korrierit nga shërbimi korrier dhe nëse porosia është e plotë dhe e përshtatshme, e nënshkruan Deklaratë për Mbrojtjen e të Dhënave Personale.

 

4. POLITIKA E KTHIMIT DHE RIFUNDIMIT

Përdoruesi i cili ka marrë porosi nga MOD ELECTRONIKS 2021 SHPKNJP import-eksport Shkup ka të drejtë t’i kthejë produktet më së voni në afat prej 15 ditësh nga dita e pranimit, me kusht që të jenë të papërdorura, të padëmtuara dhe në paketimin e plotë origjinal të dorëzuar nga MOD ELECTRONIKS 2021 SHPKNJP import-eksport Shkup duke përfshirë paketimin dhe shenjat e sigurisë.

Shpenzimet e kthimit të produkteve janë përgjegjësi e përdoruesit për përfitimin e të cilit porosia është bërë dhe dorëzuar nga MOD ELECTRONIKS 2021 SHPKNJP import-eksport Shkup, përveç nëse konstatohet se produkti i dorëzuar nga MOD ELECTRONIKS 2021 SHPKNJP import-eksport Shkup është i papërshtatshëm ose me defekt.
Në rast të kthimit të produkteve dhe kërkesës për rimbursim nga përdoruesi, mjetet do të kthehen në afat prej 14 ditësh nga dita e pranimit të produkteve të kthyera në MOD ELECTRONIKS 2021 SHPKNJP import-eksport Shkup.

 

5. ZGJIDHJA E KONTESTEVE

Këto kushte të përdorimit do të rregullohen dhe interpretohen në përputhje me rregulloret ligjore pozitive të Republikës së Maqedonisë së Veriut.

Çdo kontest ose pretendim që mund të lindë nga ose në lidhje me kushtet e përdorimit ose në lidhje me zbatimin e tyre, palët do të përpiqen ta zgjidhin në mënyrë miqësore. Ndryshe kompetente është Gjykata Themelore Civile Shkup.

To top